Voorwoord

Deze handreiking* van VTW biedt een praktische leidraad bij het opstellen van het verslag van de raad van commissarissen over 2018.

Transparante verantwoording

Het verslag van de rvc in het jaarverslag is hét document en hét moment waarop rvc’s zich transparant verantwoorden naar de buitenwereld over de wijze waarop zij hun toezicht uitoefenen. Deze handreiking helpt u hiermee op weg.

Indeling

De aanpak is gebaseerd op een rapportagestructuur voor uw rvc-verslag die bestaat uit zeven onderdelen. In deze handreiking worden deze onderdelen één voor één behandeld. Deze indeling is slechts een leidraad om alle onderwerpen aan de orde te laten komen, het staat u vrij een eigen indeling te hanteren. In deze handreiking behandelen we achtereenvolgens:

  1. Een persoonlijke inleiding;
  2. Een paragraaf over governance, waarin de structuur, rol en taakopvatting wordt uiteengezet, waarin de ‘leg uit’-bepalingen -indien van toepassing- worden toegelicht en waarin wordt gerapporteerd over wijzigingen in de implementatie van de code in het verslagjaar;
  3. Het verslag over het gehouden toezicht, waaronder het toezicht op de strategie, op de financiële, operationele, volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties, op stakeholderdialoog, op risicobeheersing en benoeming van de accountant;
  4. Het verslag over de invulling van de werkgeversrol, waaronder de benoeming, beoordeling en beloning van het bestuur, en over het toezicht op de cultuur en integriteit van de organisatie;
  5. Het verslag over de invulling van de adviesrol en klankbordfunctie;
  6. Een paragraaf over de rvc waarin wordt ingegaan op de samenstelling van de rvc, de gevoerde vergaderingen en het functioneren van de rvc;
  7. De vermelding van de bezoldiging van de rvc;
  8. Een slotparagraaf met een vooruitblik, dankwoord en een slotverklaring.
Nieuwe editie

Deze uitgave is de 4e editie van deze handreiking. De handreiking is geactualiseerd voor wat betreft wet- en regelgeving. Ook zijn recente voorbeelden opgenomen uit de jaarverslagen 2017 van diverse woningcorporaties.

Omvang of kwaliteit?

Uw rvc-verslag is de afgelopen jaren waarschijnlijk toegenomen in omvang. Gezien de beoogde toename van onze transparantie lijkt dit ook gerechtvaardigd. Het is echter niet de bedoeling alle teksten in deze handreiking zomaar over te nemen. Iedere rvc dient zelf de afweging te maken wat te publiceren en op welke wijze. Het gaat uiteindelijk niet om de omvang maar de kwaliteit van uw verantwoording.

Dankwoord

De VTW dankt Eelkje van de Kuilen en Oscar Toebosch, de auteurs van deze publicatie.

Uw reactie stellen wij op prijs

Deze publicatie van de VTW is met grote zorg opgesteld. Mocht u desondanks fouten aantreffen, zaken missen of toevoegingen wensen, horen wij dat graag. In dat geval kunt u contact opnemen met de VTW.

Albert Kerssies, directeur VTW
Guido van Woerkom, voorzitter VTW

 

*Aedes en de VTW hebben tal van praktische publicaties, modellen en handreikingen uitgebracht die corporaties en hun bestuur en toezichthouders helpen bij het toepassen van de code en de wet- en regelgeving: de publicaties en praktijkvoorbeelden zijn op de website van beide organisaties geplaatst. De publicaties zijn geen voorgeschreven handleiding, maar dienen als hulpmiddel en checklist. Zie www.aedes.nl en www.vtw.nl

4e editie, november 2018

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties  is de beroepsvereniging van en voor ruim 1.550 leden die als commissaris toezicht houden bij ongeveer 320 woningcorporaties. De VTW behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties. Meer informatie over de VTW vindt u op de website https://www.vtw.nl.

 

Eelkje van de Kuilen

Eelkje is advocaat en adviseert over ondernemingsrecht aan overheden, overheidsbedrijven en non-profit instellingen. Zij is werkzaam bij AKD https://akd.eu/nl/specialist/eelkje-van-de-kuilen-nl. Eelkje is in grote mate actief in de wereld van woningcorporaties en adviseert over de Woningwet, de relatie met het WSW en in algemene zin over governance en het aangaan van overeenkomsten. Zij heeft zitting in de Aedes-commissie Evaluatie Woningwet en is docent bij Seminars op Maat en HabiTask. https://www.linkedin.com/in/eelkjevandekuilen/

 

Oscar Toebosch

Oscar is partner bij Board in Balance https://www.boardinbalance.com/nl/, een onafhankelijke organisatie die evaluaties van raden van commissarissen en raden van toezicht uitvoert en onderzoek verricht naar governance. Naast zijn werkzaamheden bij Board in Balance ontwikkelt en begeleidt Oscar strategie- & innovatieprojecten, zowel in profit als non-profit. https://www.linkedin.com/in/oscartoebosch/