Leeswijzer

In deze leeswijzer ziet u hoe de handreiking is opgebouwd. De hoofdstukken beginnen met een introtekst. Deze is weergegeven in vet, zoals de tekst die u nu leest.

Vrijblijvend advies

Daarna volgt de kerntekst van de handreiking. Deze is geschreven in de vorm van een vrijblijvend advies.

Eigen verantwoordelijkheid

Alhoewel de handreiking met zorg is samengesteld, is de VTW niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Het blijft ten alle tijden uw verantwoordelijkheid te voldoen aan de wet en aan de Governancecode.

Woningwet / governancecode

Artikel X / Bepaling Y (‘pas toe’ verplicht)

In het grijze kader staan passages uit de Woningwet en/of governancecode Woningcorporaties waarmee u bij het betreffende onderwerp in ieder geval rekening dient te houden. Bij bepalingen uit de governancecode is aangegeven of ‘pas toe’ respectievelijk ‘leg uit’ van toepassing is.

De Governancecode woningcorporaties 2015 geldt vanaf 1 mei 2015 voor leden van Aedes en de VTW. In november 2016 is de governancecode tekstueel op enkele punten aangepast. Ook is bepaling 5 lid 8 gewijzigd zodat deze aansluit bij de wettelijke roulatietermijnen voor een OOB. Inhoudelijk zijn de principes en bepalingen exact hetzelfde gebleven. Deze aangepaste governancecode geldt vanaf 1 januari 2017 en vervangt de code uit 2015 in zijn geheel. In de laatste druk van 1 juli 2017 is de omnummering van de Woningwet als gevolg van de Veegwet Wonen verwerkt.

In deze handreiking zijn de actuele code en artikelen uit de Woningwet verwerkt. Alhoewel de code editie 2017 betreft, blijven we de naam Governancecode Woningcorporaties 2015 (‘de governancecode’) hanteren.

 

Voorbeeldtekst

Helpt u op weg

Op diverse plekken staan voorbeelden; teksten die u in uw verslag van rvc kunt opnemen. Deze zijn herkenbaar aan de gele achtergrondkleur. Soms zijn deze teksten uitvoerig. Het is aan u om te bepalen wat u overneemt.

 

 

Gezien in jaarverslagen (klik op de namen)

Wooncorporatie [naam], jv 2017

Hier staan voorbeelden van teksten uit jaarverslagen van collega-corporaties. U kunt ze uitklappen om te bekijken. Als u de PDF van deze handreiking downloadt, vindt u de voorbeelden integraal terug.

Wooncorporatie [naam], jv 2017

Hier staan voorbeelden van teksten uit jaarverslagen van collega-corporaties.

Nader bekeken

Achtergrondinformatie

Op enkele plekken vindt u onder dit kopje meer achtergrondinformatie over het onderwerp.

 

 

Zie verder

Met een link verwijzen we u naar relevante websites, documenten en voorbeelden https://www.vtw.nl rvc of rvt? Tot slot nog een toelichting met betrekking tot de term raad van commissarissen (ook aangeduid met ‘rvc’ ofwel ‘de raad’): de Woningwet  hanteert na 1 juli 2017 alleen nog maar de term raad van commissarissen. In de sector komt de term raad van toezicht nog steeds voor.  De benaming van een toezichthoudend orgaan is niet bepalend voor de juridische kwalificatie ervan. We hanteren in deze handreiking de term ‘rvc’ (net als in de wet en de code).