3

Bescherming
maatschappelijk
bestemd vermogen
en voorkomen
marktverstoring

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er voor de maatregelen in de Woningwet op dit terrein maar weinig handen op elkaar gaan: ‘de verhouding tussen maatregelen en effect is daarmee volgens met name de corporaties scheef.’

De VTW maakt zich zorgen over de beperkte mogelijkheden voor de corporaties op het terrein van maatschappelijk vastgoed. De wettelijke regels voortvloeiend uit “terug naar de kerntaak”, waaronder de markttoets, houden geen gelijke tred met de actuele maatschappelijke opgave. De minister heeft reeds een afzonderlijk voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de markttoets te vereenvoudigen. De VTW vindt dat de markttoets helemaal afgeschaft kan worden.

In sommige regio’s zijn er te weinig investeerders, maar corporaties zijn begrijpelijkerwijs voorzichtig bij investeringen in niet-DAEB. Wij zien op verschillende plekken dat door de strikte toepassing van de scheiding grotere maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond komen. Het middensegment is volledig tussen wal en schip geraakt. De toenemende vergrijzing en de bevolkingsafname in sommige regio’s zullen dit effect versterken.

Ook zorgen investeringen in niet-DAEB voor grote administratieve lasten.

De scheiding tussen DAEB en niet-DAEB heeft geen toegevoegde waarde en kan daarom worden afgeschaft.