5

Conclusies

De Woningwet draagt op onderdelen niet bij aan het maatschappelijk presteren van corporaties. De VTW constateert belangrijke knelpunten in de wet die aangepast en verbeterd moeten worden.

 • Regels voor passend toewijzen effectiever maken
 • Meer maatwerk op regionaal en lokaal niveau
 • Formuleren visie volkshuisvestelijk beleid op landelijk niveau
 • Woningmarktregio’s afschaffen
 • Markttoets afschaffen
 • Wettelijke verplichting tot visitatie afschaffen
 • Adviesrecht ALV woningbouwverenigingen schrappen
 • Stapeling van toezicht door WSW en Aw verminderen door risicogericht toezicht

Ook zijn er door de Woningwet neveneffecten ontstaan, die de VTW graag aangepakt ziet:

 • Betere borging van het lokale volkshuisvestelijk toezicht door rol intern toezicht
 • Lokale driehoek verder professionaliseren
 • Administratieve lastendruk verder verminderen, o.a. door vereenvoudiging accountantsprotocol.

In Bijlage I staat er per onderwerp genoemd welk wetsartikel in de Woningwet aanpassing behoeft.

In Bijlage II staat een overzicht van de bepalingen in de Woningwet die betrekking hebben op het intern toezicht en onze voorstellen tot verbetering van een deel van de bepalingen.

Voorafgaand aan de bijlagen geeft de VTW haar ideeën m.b.t de toekomstige ontwikkelingen van het intern toezicht weer.