8

Bijlage 2: Overzicht
bepalingen woningwet
voor intern toezicht

De hierna volgende bepalingen uit de Woningwet hebben betrekking op de RvC of RvT van een woningcorporatie.

 

Onderwerp
Artikel(en) Woningwet
Uitvoering Woningwet
Huidige praktijk
Opmerkingen
Benoeming bestuurder
25
 
Goedkeuring RvC
26, 28; 21 BTIV
 
Eisen aan RvC
30,31,32
Door Aw te rigide en teveel ingevuld
Fit en Proper toets
30.3; 19 BTIV
Werken aan optimalisering
VTW wil experiment met Aw starten in 2019
Benoemingstermijn
30.4
 
Onverenigbaarheden
30.6
±
Erg verwarrend; elke casus is weer anders; goede voorlichting blijft nodig;
De Woningwet mag soepeler worden geïnterpreteerd door de Aw.
Huurderscommissaris
30.9,10
 
Ontstentenis of belet
30.11a
VTW commissarissenpool
Zelfevaluatie RvC
30.11b
 
Permanente educatie
31.2
PE verplichting
Informatieplicht RvC
31.4
 
Informatieplicht bestuurder aan RvC
32
 
Schorsing/Ontslag RvC
33
 
Jaarrekening vaststellen
35.3
?
?
Is bevoegdheid bestuurder. Is het nu vaststellen of goedkeuren? Formulering verhelderen. Voorkeur VTW: goedkeuren
Jaarverslag RvC
36.3
 
Benoeming accountant
37.2
 
Fusie
53
Rol RvC wordt niet genoemd
Rol RvC staat in VTW handreiking
Rol RvC toevoegen in wet ter verduidelijking
Visitatie
53a
X
X
dubbele uitvraag; overbodig geworden om dit wettelijk te regelen
Extern toezicht / Aw
60, 61
Teveel gebaseerd op wantrouwen; veel beter gebruik maken van inzichten governance inspecties en het interne toezicht
Optimalisatie toezicht; VTW in overleg met Aw en WSW
Volkshuisvestelijk toezicht
Niet in woningwet
Via woonvisie en prestatieafspraken; Gemeente en huurders
Niemand is hiervoor verantwoordelijk; duidelijke rol voor intern toezicht
VTW neemt initiatief Toezicht op lokale netwerken
Reglementen (RvC en controller, auditcie, risico’s
103-105 BTIV
 
Invloed leden woningbouwverenigingen op beslissingen RvC
25.4,5 26.2,3
X
X
Slecht uitvoerbaar in praktijk; moet worden aangepast in wet