9

Bijlage: Voorbeeld
aanpassing
bezoldigingsafspraken
in verband met afbouw

De afspraken kunnen worden vastgelegd in een brief aan de bestuurder.

Betreft: De afbouw van uw bezoldiging (overgangsrecht WNT)

Geachte heer/mevrouw …………..

Hierbij bevestigen wij de op ……………………. met u gemaakte afspraken in verband met de afbouw van de bezoldiging.

Uw bezoldiging op grond van de met u in de arbeidsovereenkomst van …………………… overeengekomen arbeidsvoorwaarden overschrijdt sinds [2013/2014/2016] het WNT-maximum dat voor de woningcorporatie moet worden toegepast.

Na het verstrijken van de eerste vier jaar van het wettelijk WNT-overgangsrecht moet de bezoldiging vanaf 1 januari 20.. in maximaal [vier/zes] stappen worden afgebouwd naar het WNT-maximum van de woningcorporatie. Er is een prognose van de afbouw opgesteld met behulp van de Rekentool van het ministerie van BZK, die met u is besproken [en als bijlage bij deze brief is gevoegd] . De prognose is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

In het kader van de afbouw hebben wij de volgende afspraken gemaakt over de praktische uitvoering

  1. Ieder afbouwjaar wordt in januari de maximaal toegestane bezoldiging voor het betreffende jaar berekend aan de hand van de actuele gegevens en de wet- en regelgeving.
  2. De maximaal toegestane bezoldiging voor het afbouwjaar wordt vervolgens omgerekend naar het uit te betalen salaris, rekening houdend met de andere bezoldigingscomponenten, zoals pensioenpremies etc.
  3. Bij een eventuele tussentijdse wijziging van een bezoldigingscomponent wordt de berekening opnieuw uitgevoerd. In december wordt door de salarisadministratie gecontroleerd of de bezoldiging binnen de norm blijft.
  4. Om de uitvoering in de administratie te vereenvoudigen zijn de volgende afspraken gemaakt over de bezoldigingscomponenten met ingang van 1 januari 20.. :
  • De kilometervergoeding voor het zakelijk gebruik van de privéauto wordt verlaagd naar € 0,19 (fiscaal onbelast). Deze vergoeding telt niet mee voor de bezoldiging.
  • De bezoldigingscomponenten [vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, compensatie nettopensioen, belaste onkostenvergoeding,………… ] worden ingebouwd in het maandelijks uit te betalen salaris.

Na afronding van de afbouw ontstaat er – mede door de jaarlijkse indexering van het WNT-maximum – ruimte voor een verhoging van de bezoldiging. De RvC beoordeelt en besluit jaarlijks of de bezoldiging wordt verhoogd, mede op basis van uw functioneren.

Ik vertrouw erop dat hiermee de afspraken correct zijn weergegeven. Graag ontvang ik een door u voor akkoord getekende kopie van deze brief retour.

Met vriendelijke groet,

Namens de Raad van Commissarissen

[naam]

[functie RvC/Remuneratiecommissie]

Voor akkoord:

Datum …………………………..

[Naam]