5

Welk bedrag moet
er worden afgebouwd?

Bij een afbouw in vier jaar is het schema als volgt

Afbouwjaar
Hoeveel moet er worden afgebouwd?
1e afbouwjaar
De afbouw is 25% van het verschil tussen:
• de werkelijke bezoldiging van het laatste jaar vóór het afbouwjaar en
• de maximale bezoldiging volgens de klassenindeling van het 1e afbouwjaar.
De maximaal toegestane bezoldiging is dan gelijk aan de werkelijke bezoldiging van het laatste jaar vóór de afbouw -/- de afbouw.
NIEUW : Startpunt afbouw bij eerdere vrijwillige verlaging van de bezoldiging(3)
Als de bezoldiging al eerder vrijwillig is verlaagd, dan mag bij deze berekening worden uitgegaan van de hoogste werkelijke bezoldiging in de laatste vijf* jaar vóór het eerste afbouwjaar. De bezoldiging in het eerste afbouwjaar mag daarbij echter niet hoger uitkomen dan het jaar daarvoor.
2e afbouwjaar
De afbouw is 33 1/3 % van het verschil tussen:
• de werkelijke bezoldiging van het 1e afbouwjaar en
• de maximale bezoldiging volgens de klassenindeling van het 2e afbouwjaar.
De maximaal toegestane bezoldiging is dan gelijk aan de werkelijke bezoldiging van het 1e jaar -/- de afbouw.
3e afbouwjaar
De afbouw is 50 % van het verschil tussen:
• de werkelijke bezoldiging van het 2e afbouwjaar en
• de maximale bezoldiging volgens de klassenindeling van het 3e afbouwjaar.
De maximaal toegestane bezoldiging is dan gelijk aan de werkelijke bezoldiging van het 2e jaar -/- de afbouw.
1 januari van het 4e jaar
De maximaal toegestane bezoldiging is gelijk aan het WNT-maximum volgens de klassenindeling in het 4e jaar.


* Het jaar 2012 mag niet in deze berekening worden meegenomen, omdat er over dat jaar geen WNT-bezoldiging is vastgesteld.
3 Zie Beleidsregels WNT 2018 , artikel 11a.

In de praktijk ziet dit er bijvoorbeeld als volgt uit.

Basisgegevens (jaarrekening)
2013
2014
2015
2016
2017
Klasse
 
D
D
D
D
Werkelijke bezoldiging (jaarrekening)
€ 133.000
€ 134.000
€ 132.000
€ 132.000
€ 132.000
Individueel WNT-maximum
€ 228.599
€ 112.400
€ 112.400
€ 113.000
€ 114.000
Overschrijding
€ 0
€ 21.600
€ 19.600
€ 19.000
€ 18.000

Prognose afbouw bezoldiging WNT
2018 1e afbouw jaar
2019 2e afbouw jaar
2020 3e afbouw jaar
2021 op norm

a. Bezoldiging vorig jaar

€ 132.000

€ 130.000

€ 126.000

€ 122.000

b. Individueel WNT-maximum

€ 118.000

€ 118.000

€ 118.000

€ 118.000

c. Overschrijding t.o.v. WNT-norm

€ 14.000

€ 12.000

€ 8.000

€ 4.000

d. Afbouw in % overschrijding

25,0%

33,3%

50,0%

100,0%

e. Afbouw in €

€ 3.500

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

f. Vermindering afbouw vanwege eerdere verlaging*

€ 1.500

 

 

 

g. Maximaal toegestane bezoldiging (a -e + f)

€ 130.000

€ 126.000

€ 122.000

€ 118.000

* Toegestane vermindering op grond van Beleidsregels WNT 2018, artikel 11a lid 2 Correctie uitgaande van de hoogste bezoldiging 2013-2017, € 134.000 in 2014.

Berekening afbouw met de Rekentool van het ministerie

De Rekentool van http://www.topinkomens.nl is een handig hulpmiddel om de afbouw voor de komende jaren te (laten) berekenen.

Let op: de Rekentool houdt geen rekening met vrijwillige verlagingen en toekomstige indexeringen van het WNT-maximum. De berekening moet dus jaarlijks opnieuw worden gemaakt aan de hand van de actuele gegevens. Door de indexering zal de afbouw in de praktijk dan wat lager uitkomen.

De Rekentool wordt in januari 2018 nog aangepast aan de veranderingen in de regelgeving.

Soms bij grotere woningcorporaties (oude Klassen I en J) afbouw in zes jaar

In situaties waarin het WNT-maximum over 2014 hoger was dan het WNT-maximum in 2016 is nog een extra afbouwstap ingelast. In vier stappen wordt afgebouwd naar het WNT-maximum 2014 en vervolgens in twee stappen van 50% naar het actuele WNT-maximum.

De afbouw kan sneller afgerond zijn door indexering van het WNT-maximum

Bij kleinere overschrijdingen van het WNT-maximum verloopt de afbouw soms sneller dan de wettelijke termijn omdat het WNT-maximum door indexering inmiddels is verhoogd. Vanaf het moment dat de bezoldiging onder het bezoldigingsmaximum komt wordt er niet meer afgebouwd. Er ontstaat weer ruimte om de bezoldiging te verhogen. Dat betekent overigens niet altijd dat de bezoldiging van de bestuurder dan ook automatisch weer wordt verhoogd. Of dat gebeurt is afhankelijk van de afspraken in de arbeidsovereenkomst tussen de RvC en de bestuurder.

Het is aan te bevelen om tijdig afspraken vooraf te maken over de ontwikkeling van de bezoldiging na de afbouwperiode.

Berekening afbouw bij parttime werken

Bovenstaande berekeningen en ook de Rekentool gaan uit van een fulltime dienstverband. Bij parttime werken wordt uitgegaan van het WNT-maximum van de klassenindeling, vermenigvuldigd met de deeltijdfactor.

Berekening afbouw bij einde dienstverband in de loop van het jaar

De maximaal toegestane bezoldiging in het afbouwjaar wordt naar rato gecorrigeerd (aantal kalenderdagen van het dienstverband gedeeld door 365).