6

’Omgekeerd’ berekenen
van het salaris in
de afbouwperiode
is complex

In de eerste vier jaar van het overgangsrecht zijn de afgesproken arbeidsvoorwaarden (salaris, andere arbeidsvoorwaarden en pensioenbijdragen) gehandhaafd.

In de afbouwfase moet een omgekeerde benadering worden gevolgd. Er wordt een maximum toegestane bezoldiging vastgesteld, die vervolgens moet worden ”teruggerekend” naar het uit te betalen salaris, rekening houdend met andere bezoldigingscomponenten en variabele pensioenpremies.

De berekeningen kunnen pas in januari worden uitgevoerd als alle variabelen (o.a. pensioenpremie) bekend zijn.

Op https://drive.google.com/file/d/1jak4CH6e8o83QPp1udktSRA4td_Jx1aB/view kan een splitsingstool (Excel) worden gedownload, waarmee het maandsalaris (indicatief) kan worden berekend.

In de praktijk kan er sprake zijn van verschillende bezoldigingscomponenten, zoals:

  • Maandsalaris
  • Vakantietoeslag (wordt in mei uitbetaald voor het kalenderjaar)
  • Eindejaarsuitkering of 13e maand
  • Compensatie nettopensioen
  • Variabele beloningen
  • Afkoop vakantiedagen
  • Fiscale bijtelling auto van de zaak en een eventuele eigen bijdrage(aftrekpost)
  • Belaste onkostenvergoeding
  • Belaste kilometervergoeding privéauto (boven € 0,19)
  • Premies pensioen, WIA-excedent, WIA-plus en VPL met verschillende franchises

Praktijkvoorbeeld

In bovenstaand voorbeeld moet de bezoldiging in 2018 met € 2.000 worden afgebouwd naar € 124.000. De bestuurder heeft in 2017 een vast salaris, vakantietoeslag, een compensatie nettopensioen, een kilometervergoeding van € 0,40 (€ 0,21 belast) en neemt deel aan de pensioenregeling.

Er moeten dan voor 2018 e.v. keuzes worden gemaakt of de compensatie nettopensioen, het salaris en/of de kilometervergoeding wordt aangepast. Vervolgens moet de resterende bezoldiging worden omgerekend naar een nieuw maandsalaris en bijbehorende (variabele) pensioenpremies.

Als de variabele belaste kilometervergoeding wordt gehandhaafd, dan moet in de loop van het jaar worden gecontroleerd of de bezoldiging binnen het vastgestelde maximum blijft.

De berekening van het nieuwe salaris is meestal vrij complex en foutgevoelig omdat rekening moet worden gehouden met verschillende variabelen die soms tussentijds veranderen. De berekening moet jaarlijks (begin januari) worden uitgevoerd als het nieuwe WNT-maximum en de pensioenpremies zijn gepubliceerd en vervolgens ook bij eventuele tussentijdse veranderingen (bijvoorbeeld een andere leaseauto). Het is aan te bevelen om in november een check te laten uitvoeren aan de hand van de salarisadministratie of de bezoldiging binnen de norm blijft. Eventuele verschillen kunnen dan nog op tijd worden gecorrigeerd in de salarisadministratie van december.