3

De context

7.Hoe worden Woningcorporaties in Nederland bestuurd?

In deze publicatie gaan wij niet nader op deze vraag in. Het is echter ook voor de werkgeversrol van belang zich rekenschap te geven van de bestuurlijke verhoudingen. Voor de toezichthouder is het één van de randvoorwaarden die bekend wordt verondersteld.

8.Wat doet een RvC? Wat zijn de rollen van de RvC?

De belangrijkste taak van de RvC is om de kwaliteit van goed bestuur te borgen. De raad handelt hierbij vanuit drie posities:

  1. Als toezichthouder.
  2. Als klankbord of adviseur voor de bestuurder.
  3. Als werkgever.

De laatste jaren wordt ook gesproken over de rol van de RvC als netwerker/ambassadeur van de corporatie.

Als commissaris zet je altijd het belang van de organisatie voorop, niet de wensen van individuele bestuurders of stakeholders. De invulling van de werkgeversrol wordt verderop in deze publicatie toegelicht.

De corporatiesector heeft haar eigen Governancecode Woningcorporaties waarin ook de rol van de RvC is vastgelegd.

Meer informatie

https://www.vtw.nl/governancecode-woningcorporaties

9.Wat is er mooi aan de werkgeversrol van de RvC?

Als commissaris heb je een formele en informele werkgeversrol. Formeel gezien ben je onderdeel van de RvC, waaraan de bestuurder verantwoording moet afleggen. Informeel gezien ben je een kritisch en meedenkend klankbord voor de bestuurder, die te maken krijgt met talrijke veranderingen en richting moet geven aan de organisatie. Deze bestuurder is ook ‘gewoon’ een mens die zowel enthousiasme en werklust, als onzekerheid, twijfel en dilemma’s kent. Als commissaris is de sociale interactie met de bestuurder dan ook een belangrijk onderdeel van je takenpakket. Daarnaast heeft de RvC de regie om te zorgen voor goed leiderschap en tijdige opvolging bij vertrek van de bestuurder. ‘Kwaliteit en continuïteit van leiderschap’ is dan ook een primaire (ook wel smalle) werkgeversrol van de RvC.

10.Welke drie adviezen willen we meegeven aan de commissaris?

  1. De RvC heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de individuele bestuurder, het team van bestuurders (zoals de raad van bestuur) en de RvC zelf. Dit betekent dat je als commissaris goed moet beseffen dat je een uitvoerende rol hebt waarin je zelf de regie voert, en dus zelf initiatieven moet nemen.
  2. Heb oprechte aandacht voor de mens achter de werknemer en de bereikte resultaten achter de te vervullen taken. Als commissaris draag je bij aan goed leiderschap, een productieve werkomgeving en een fijne werksfeer, zodat de organisatie niet alleen kwaliteit levert maar ook ‘a great place to work’ is.
  3. Zorg dat de RvC een duidelijke ambitie heeft en dat er voldoende leiding wordt genomen. Maak hiervoor duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer dit klaar is. Zo kun je als commissaris gedurende het jaar de juiste prioriteiten stellen en vanuit de werkgeversrol een goed rolmodel zijn voor de bestuurder.