2

Zes verkennende
vragen

1.Wat is de heersende opvatting over de werkgeversrol van de RvC?

De RvC houdt allereerst toezicht op de kwaliteit van het bestuur van de organisatie. Daarnaast heeft de commissaris ook een werkgeversrol die veel impact heeft op de bedrijfsvoering.

We willen een onderscheid maken tussen een smalle en een brede werkgeversrol zodat duidelijk is dat de RvC naast de zorg voor de mensen in de top ook een toezichtrol heeft gericht op het strategisch P&O beleid.

2.Wat houdt de smalle en de brede werkgeversrol van de RvC in?

De RvC heeft de taak om de werkgever te zijn van de bestuurder. Dit noemen we de smalle werkgeversrol en die gaat specifiek over de gezag- en werkrelatie tussen de RvC en de individuele bestuurder. In deze publicatie komt deze rol op de eerste plaats.

De ‘brede’ werkgeversrol van de RvC kijkt verder dan het hebben van een goede leider in een bedrijf. Deze brede visie kijkt ook naar het team aan de top, naar de RvC zelf en naar de mensen op de werkvloer: hun waarden, hun talent en hun gebreken. De prestaties, betrouwbaarheid en wendbaarheid van een organisatie worden namelijk gerealiseerd door al deze mensen tezamen. Deze werknemers zouden niet als ‘resources’ of machines gezien moeten worden, maar als degenen die het verschil maken. Het is dan ook enorm belangrijk dat zij zich ‘happy’ voelen, wat ondersteunt kan worden door de manier waarop het werk ingedeeld en verdeeld wordt, hoe overlegd wordt en of er ruimte is voor tegenspraak.

Daarom pleiten wij ervoor om vanuit de ‘brede’ werkgeversrol de wensen, behoeften en randvoorwaarden van het personeel veel hoger op de toezichtagenda van de RvC te zetten. Zodat de strategische vraagstukken rondom mens en organisatie een prominente plaats in de bestuurskamer krijgen. En zodat de RvC als toezichthouder en adviseur kan bijdragen aan de vitaliteit van de woningbouw corporatie, en alle mensen die daar werken.

3.Welke aandachtsgebieden heeft de brede werkgeversrol?

Er zijn vanuit de visie van de brede werkgeversrol vijf belangrijke aandachtsgebieden voor de RvC:

  1. Zorgen voor de individuele bestuurder.
  2. Zorgen voor het team van bestuurders (zowel het college van bestuur als een bestuurder met een directieteam).
  3. Zorgen voor de RvC zelf.
  4. Toezichthouden op het ontwikkelen van talent binnen de organisatie.
  5. Toezichthouden op de randvoorwaarden en omstandigheden in het dagelijks werk van alle werknemers.

De bestuurder en commissarissen zorgen er in de brede werkgeversrol samen voor dat de ondernemingsraad een waardevolle rol kan vervullen in het vroegtijdig signaleren van kansen en problemen. Hiervoor dienen de juiste, constructieve randvoorwaarden gecreëerd te worden binnen de organisatie.

Als commissaris kun je op alle gebieden een opbouwende bijdrage leveren door goed waar te nemen en verhelderende vragen te stellen.

4.Wat is van belang bij de toezichttaken van de RvC?

Voor de toezichttaken geldt dat de bestuurder de juiste informatie moet verstrekken en punten ter bespreking aan dient te dragen. Wanneer dit niet het geval is kan de toezichthouder doorvragen zodat het gebrek aan inbreng van een bestuurder geen ‘blinde vlek’ wordt in de besturing van de organisatie.

Om de juiste vragen te kunnen stellen zijn de missie en strategie van de organisatie het startpunt. Het is belangrijk dat de organisatie zo wordt ingericht dat met de opgestelde strategie, de missie voltooid kan worden. De werknemers, zowel in leidinggevende als uitvoerende posities, zorgen er vervolgens voor dat zij met hun specifieke talenten continu aan het behalen van de missie werken.

Meer informatie

https://www.vtw.nl/toezicht-met-passie-1
https://www.vtw.nl/publicaties/magazine/toezicht-met-passie/
https://www.youtube.com/results?search_query=VTW+toezicht+met+passie
https://www.vtw.nl/data/media/files/4__Meerjarenstrategie_2021-2024_na_opmerkingen.pdf

5.Wat is van belang bij de zorgtaken van de RvC?

Als toezichthouder is het belangrijk dat je je bewust bent van de regievoeringsvraag. Bij het zorgen voor de individuele bestuurder, het team van bestuurders en de RvC leden zelf is het niet de bestuurder maar de RvC die de regie heeft. Dit houdt in dat de commissarissen zelf verantwoordelijk zijn voor een professionele samenstelling van de RvC en voor een goede profielbeschrijving van de bestuurdersrol.

6.Wat zijn de belangrijkste taken van de RvC binnen de brede werkgeversrol?

De RvC richt zich op vijf aandachtsgebieden, zoals benoemd bij vraag 3. In deze publicatie gaan we dieper in op deze gebieden en geven we advies waar je op moet letten als commissaris en wat je te doen staat als lid van de RvC.

Ons pleidooi is om de werkgeversrol niet ‘zomaar’ in te vullen zoals altijd is gedaan of zoals de bestuurder vindt dat het moet. Een belangrijk punt van aandacht is bijvoorbeeld om te borgen dat de bestuurder de organisatie goed bestuurt. De RvC treedt hierbij op als partner en kiest zorgvuldig de thema’s die in het belang van de organisatie besproken moeten worden. Hoe de besproken zaken vervolgens opgepakt worden verschilt per organisatie.

De RvC houdt zich verder bezig met de vraag welk leiderschap de organisatie nodig heeft. Als commissaris heb je hierin een voorbeeldrol: door oprechte aandacht te besteden aan de leiders en bestuurder van de organisatie creëer je geloofwaardigheid als volwaardige partner. En dan kun je met elkaar bespreken hoe belangrijk de mensen op de werkvloer zijn voor het slagen van de gekozen strategie, welke uitdagingen er in de maatschappij zijn en hoe het werk in de corporatie sector zich de komende periode zal ontwikkelen.