Voorwoord

Elke corporatie is opdrachtgever. Of het nu gaat om nieuwbouw, onderhoud, de inkoop van IT-diensten of duurzame innovaties.

Opdrachtgeverschap is een belangrijk thema dat alle aandacht verdient, van het bestuur én van het toezicht. Immers: bij de uitbesteding van diensten aan derden gaat het vaak om enorme bedragen en de bijbehorende risico’s moeten niet worden onderschat.

Dit rechtvaardigt om langer stil te staan bij de vragen: Wat houdt professioneel opdrachtgeverschap eigenlijk in? En hoe én in welke mate moet de RvC bij dit thema betrokken zijn?

De VTW en Aedes hebben vanaf 2016 de handen ineengeslagen om opdrachtgeverschap op de agenda te zetten en de RvC handvatten te geven om de bestuurder te bevragen op dit thema. Dat heeft onder meer geresulteerd in de handreiking voor toezichthouders die nu voor u ligt. De eerste versie uit 2017 is herzien en geactualiseerd. In deze handreiking komen ook de actuele thema’s digitalisering en informatietechnologie (IT) en duurzaamheid uitgebreider aan bod.

Maar er is meer: de VTW organiseert ieder jaar voor haar leden bijeenkomsten over opdrachtgeverschap. Deze bijeenkomsten hebben hetzelfde doel als de handreiking: de dialoog tussen bestuurder en RvC over opdrachtgeverschap stimuleren en – waar nodig – verder te verdiepen.

Wij wensen u veel leerzaam leesplezier,

Guido van Woerkom, Voorzitter Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)

Marnix Norder, Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties